El Pla de qualitat dels laboratoris es fonamenta en el model de gestió per processos per aconseguir els objectius següents:

 

oferir als clients les proves adients i amb qualitat que permetin el correcte diagnòstic i seguiment dels pacients;

donar suport a les decisions estratègiques de l’hospital;

ser un catalitzador d’iniciatives de millora a l’organització;

fer avançar l’organització tenint en compte el grau d’assoliment dels objectius de la qualitat mesurats;

millorar la satisfacció dels clients;

promoure la participació de tots els clients, tant interns (professionals) com externs (usuaris) mitjançant l’avaluació de l’opinió/ percepció, en la nostra millora contínua.