L'Anatomia Patològica té per funció l'estudi de les malalties a partir de l'observació al microscopi de mostres de biòpsies i peces quirúrgiques, citologies i autòpsies, per generar diagnòstics precisos i adequats en el temps.
 
El Servei d'Anatomia Patològica és part integral d'un hospital universitari de tercer nivell, el més gran de Catalunya, el que determina una gran activitat assistencial, que és la més important en volum de tots els hospitals públics catalans i ho fa receptor de la patologia més especialitzada i complexa en totes les àrees clíniques i quirúrgiques. Això fa que els seus professionals estiguin altament especialitzats en les diverses patologies i siguin referents en els diversos camps del diagnòstic anatomopatològic.
 
El Servei d'Anatomia Patològica s'aplica al diagnòstic morfològic de les mostres, en els casos en què és necessari, un ampli ventall de recursos tecnològics (tècniques complementàries) per garantir l'assoliment de la màxima fiabilitat del diagnòstic anatomopatològic. En aquest sentit, disposa d'un ampli ventall de tincions histoquímiques i immunohistoquímiques, de microscòpia electrònica i de tècniques de patologia molecular, que permeten completar el diagnòstic morfològic amb dades pronòstics i amb la detecció d'eventuals dianes terapèutiques, base de la medicina personalitzada.
 
La disponibilitat d'aquestes tècniques complementàries fa possible, també, participar activament en múltiples projectes d'investigació, tant en col·laboració amb els altres serveis i unitats de recerca hospitalaris com en estudis i assajos multicèntrics nacionals i internacionals.
 
El Servei compta amb una unitat bàsica d'investigació a l'Institut de Recerca. El volum d'activitat, el Biobanc (Banc de Tumors i Banc de teixits fetals) amb un molt elevat nombre de mostres que es disposa, així com l'experiència dels patòlegs, permet tenir un paper clau en la investigació traslacional que es porta a terme a l'Hospital.
 

Finalment, els diferents membres del Servei estan integrats plenament en les comissions i unitats funcionals dels serveis clínics de l'Hospital, amb els quals es realitzen nombroses sessions, així com, també, participen en nombrosos comitès i comissions institucionals.es.