Acreditacions i altres certificacions

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron basa el seu model de gestió de qualitat en el Model d'Excel•lècia de la European Foundation for Quality Management (EFQM), de manera alineada amb el model d’acreditació d’hospitals d’aguts del Departament de Salut.

L'acreditació d’hospitals es desenvolupa en quatre fases: autoavaluació, avaluació externa, compromís amb la millora mitjançant la implementació d'un pla de millora i l'obtenció d'un certificat, pel qual el Departament de Salut garanteix que una organització sanitària ha aconseguit un determinat nivell de qualitat i competència. Els laboratoris participen en aquest procés, així com en altres autoavaluacions internes impulsades per l’Hospital i els corresponents plans de millora.

Els resultats del procés d'acreditació de Vall d’Hebron de l’any 2013 van reflectir un alt nivell d'acompliment: el 92.27% dels estàndards van ser aprovats. Aquesta puntuació implica la certificació fins a l'any 2016.

L’obtenció de l’acreditació suposa per a l’Hospital el reconeixement del seu alt nivell de qualitat i competència, alhora que es constitueix com una eina eficaç per als professionals i directius, ja que impulsa, d’una manera progressiva i objectivable, la millora contínua de la qualitat dels serveis que presta el centre sanitari i ofereix una garantia de confiança a la ciutadania i als professionals