Gestor documental

Instruments tècnics per a la gestió documental

Quadre de Tipus Documentals

Codi  NTI Tipus documental i definició

Acta
TD10-010

CA

Document formal en què, la persona que exerceix les funcions de la Secretaria, relata què s'ha tractat, acordat o succeït en una junta o en una sessió d’un òrgan assessor per donar fe d'això. El contingut de les actes s'ha d'aprovar pels assistents, o si no, ha de constar qualsevol oposició per part de qui no estigui d'acord.

Carta de serveis
TD99-002

CA

Document descriptiu que mostra la totalitat dels serveis que s'ofereixen dins de l'organització. Es considera una eina de gestió de qualitat i suposa un acord entre l'administració i la ciutadania, amb l'objectiu de satisfer una necessitat ciutadana.

Consentiment_Informat
TD01-020

CA    |     ES

Conformitat lliure, voluntària i conscient d’un pacient, manifestada en ple ús de les seves facultats i després de rebre la informació adequada, perquè tingui lloc una actuació que afecta la seva salut. 

Consentiment informat donació d'òrgans
TD01-020

CA    |     ES

 

Definició de procès
TD99-0xx

CA

Document normalitzat que homogeneïtza i sistematitza la definició del procés.  Inclou els següents apartats: definició del procés (missió, límits, entrades i sortides), destinataris (clients, requisits i grups d’interès), components del procés (responsables, activitats, diagrames de flux, processos relacionats, recursos, registres i documents vinculats) e indicadors d’avaluació

Descripció fundacional
TD99-0xx

CA

Document de presentació dels òrgans assessors (com ara les Comissions, Subcomissions, Grups de treball o Comitès Clínics) on es defineixen la seva missió, les funcions, els objectius, el marc legal i el funcionament general (freqüència i lloc de reunions).

Equip de treball de procès
TD99-203

CA

Relació de persones que participen en la definició i millora d'un determinat procés.

 

Llista de control (Check-list)
TD99-255 

Checklist 1
Checklist 2
Checklist 3

Document intern mitjançant el qual es fa constar l'execució d'un seguit d'activitats predeterminades que, de manera coordinada, deriven en el compliment d'un fet o actuació específica. El checklist ha de proveir l'espai per evidenciar que tots els passos intermedis essencials del procediment s’han portat a terme.     

  • Checklist 1. Qualitat i seguretat 
  • Checklist 2. Humanització, emergències, manteniment i calibratge
  • Checklist 3. Avaluació i atenció de pacients                           

Manual funcional
TD99-004

CA

Document intern que exposa els aspectes esencials sobre un àmbit  determinat i on s'expliquen ampliament procediments funcionals fonamentals, facilitant aíxí la posterior consulta àgil i ràpida.   

Manual tècnic/equips
TD99-004

CA

Document de caràcter tècnic que explica ampliament les instruccions d'ús i el funcionament en general d'equipaments (informàtica, radidiagnòstic, etc.), facilitant així la posterior consulta àgil i ràpida.

 

Millora de procès
TD99-008

CA

Document formal que presenta la relació de problemes detectats en un determinat procés i els plans d'acció propossats per a millorar-lo. El document inclou la relació de persones responsables d'implementar el pla, el termini previst i l'estat d'avaluació de les accions. 

Nomenament
TD01-021

CA

Document que constata l’elecció d’una persona per prendre possessió d’un càrrec o funció determinats.

Pla
TD99-008

CA

Document formal que presenta la relació d'objectius i indicadors d'assoliment que un òrgan assessor, unitat o servei informa a la seva Direcció de referència a l'inici del període en el qual portarà a terme les activitats per a assolir-los.

Preparació del pacient per a realització de proves - TD13-015

ES

Document elaborat a proposta de professional sanitari d’Unitats i/o Serveis Assistencials que dona directius als professionals responsables de preparar als pacients per a la realització d'una determinada prova.  

Procediment d'infermeria
TD99-011

CA

Descripció detallada que concreta el desenvolupament, manera de procedir o de fer d'una tècnica o actuació determinada d’infermeria.  Inclou les mesures i actuacions prèvies al procediment que formen part de la preparació del pacient i de la preparació dels professionals. Tots el procediments han d’estar basats en la millor evidencia científica disponible.

Protocol/Procediment
TD99-011

CA

Guia d’actuació basada en un conjunt de regles generals i normes específiques consensuades, planificades en una seqüència formal d’activitats a realitzar en relació a la valoració, diagnòstic, seguiment o tractament d’una situació clínica concreta (p.e: protocol d’actuació en la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica).  A diferència de les guies de pràctica clínica, comporta obligatorietat d’incloure a tots els pacients amb la situació clínica especificada i de seguir tots els passos assenyalats en la seva documentació.
 
Procediment: Descripció detallada que concreta el desenvolupament, manera de procedir o de fer una determinada activitat d’un procés específic.  En el cas de procediments relacionats amb la pràctica assistencial, ha d’estar basats en la millor evidencia científica disponible.
 

Recomanacions a l'alta
TD13-015

CA    |     ES

Document elaborat a proposta de qualsevol professional sanitari dins de les Unitats i/o Serveis o la Direcció. Presenta recomanacions (mèdiques; d'infermeria; símptomes i signes d'alerta) que el pacient ha de seguir arran d'haver rebut determinats cures i tractaments durant la seva estada a l'hospital.

Recomanacions de proves- pacients
TD13-015

CA    |    ES

Document elaborat a proposta de qualsevol professional sanitari dins de les Unitats i/o Serveis o la Direcció per aconsellar al pacient sobre directius que ha de seguir abans de fer-se determinada prova. El document pot presentar informació general i recomanacions de qualsevol tipus (mèdiques, d'infermeria, símptomes i signes d'alerta diagnóstica...) sobre proves diagnótiques o tractaments (resonància magnética, TAC, Rx, laboratiri, etc.)

Registre d'assitència
TD11-018

CA

Document que acredita l’assistència/absència a cadascuna de les reunions a les que han estat convocats els membres de l'òrgan assessor. En el cas d’absència, inclou el motiu, segon estipulat a la normativa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantilles específiques per a la gestió dels òrgans assesors
(comissions, subcomissions, comitès clínics, grups de treball)

Codi  NTI Tipus documental i definició

Acta
TD10-010

CA

Document formal en què, la persona que exerceix les funcions de la Secretaria, relata què s'ha tractat, acordat o succeït en una junta o en una sessió d’un òrgan assessor per donar fe d'això. El contingut de les actes s'ha d'aprovar pels assistents, o si no, ha de constar qualsevol oposició per part de qui no estigui d'acord.

Certificat_pertenença  Òrgans Assessors
TD11-013

CA

Document expedit pel president o presidenta de l'òrgan assessor que acredita el temps durant el qual una persona ha format part d'un òrgan assessor. En el cas dels presidents/tes, serà la Direcció de referència de l'òrgan assessor qui certifiqui la pertinença.

Llista participants / membres
TD99-203

CA

Relació de persones que participen en les activitats que realitza un òrgan assessor i on s'identifica el seu rol, càrrec i unitat on treballa.

Nomenament
TD01-021

CA

Document que constata l’elecció d’una persona per prendre possessió d’un càrrec o funció determinats.

Objectius anuals - Òrgans Assessors
TD99-008

CA

Document formal que presenta la relació d'objectius i indicadors d'assoliment que cada òrgan assessor informa a la seva Direcció de referència a l'inici del període en el qual portarà a terme les activitats per a assolir-los.